Canal Motorboats

Nu reserveren

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Eco Boats Amsterdam
Eco Boats Amsterdam is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en kan tevens aangemerkt worden als verhuurder.

Huurder:
De persoon die met Eco Boats Amsterdam een overeenkomst aangaat of aan wie Eco Boats Amsterdam een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen

 1. Eco Boats Amsterdam verhuurt vaartuigen. Huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat huurder (of een persoon uit het gezelschap van huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Eco Boats Amsterdam gedraagt, behoudt Eco Boats Amsterdam zich het recht voor de overeenkomst met huurder onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten van Eco Boats Amsterdam. Het door huurder zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeenkomen.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 5. Eco Boats Amsterdam behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de huurder een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 6. Eco Boats Amsterdam draagt er zorg voor dat het vaartuig compleet met de in de overeenkomst genoemde extra’s in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is (minimaal aanwezig een peddel). De verhuurder draagt tevens zorg voor een adequate WA en Cascoverzekering van het vaartuig (max. € 250,– eigen risico).
 7. Een boot huren is op eigen risico. Eco Boats Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het de door de verhuurder beschikbaar gestelde vaartuig.
 8. Eco Boats Amsterdam kan de huurder vanwege slechte of gevaarlijke weersomstandigheden en/of overmatig gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

Artikel 3. Algemene verplichtingen huurder

 1. Minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren/besturen is 18 jaar.
 2. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.
 3. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie. Indien het vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 4. Huurder dient zich aan alle vaarregels en borden te houden.
 5. Huurder mag niet in gebieden varen waar dit niet toegestaan is. Dit staat aangegeven d.m.v. borden en op de meegeleverde kaart (o.a. het IJ).
 6. Huurder mag niet dicht bij woonboten varen en niet naar binnen fotograferen bij woonboten.
 7. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
 8. Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig.
 9. Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan.
 10. Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het vaartuig op een andere plaats inleveren.
 11. Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder €30,- per kwartier extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
 12. Het is verboden om meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen dan wat in de overeenkomst staat. Alle eventuele gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van huurder. Eco Boats Amsterdam behoudt zich het recht om het eigen risico in te houden wanneer er meer dan het aangegeven maximum aantal personen aan boord van een vaartuig zijn geconstateerd.
 13. Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 14. In de schemering is het verplicht het meegeleverde licht zichtbaar te gebruiken.
 15. Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden.
 16. Muziek is niet toegestaan op het vaartuig. Het is dus niet toegestaan geluidsboxen mee te nemen aan boord, ook niet wanneer deze uitstaat. Er wordt 140 euro borg ingehouden, en de sloep kan ontzegd worden, wanneer toch een muziekbox aan boord wordt meegenomen of er muziek afgespeeld wordt.
 17. Als de huurder in geval van nood het vaartuig verlaat, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 18. Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.

Artikel 4. Schade, vermissing, inventaris, aansprakelijkheid

 1. Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van €250,- per geval bij W.A. en casco-schade.
 2. De huurder dient schade dat tijdens de huurperiode is ontstaan (zowel aan vaartuig als aan derden) direct te melden bij de verhuurder. Indien huurder dit niet doet, wordt de schade niet gedekt door de verzekering en is de huurder volledig aansprakelijk voor de volledige kosten om de schade te herstellen.
 3. Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurden en/of derden.
 4. Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, dekens etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
 5. Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
 6. Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
 7. Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
 8. Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het vaartuig, in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, op de overeengekomen tijd en plaats aan de verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden.
 9. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolg)schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of verlies niet aan hem of een van zijn mede-opvarenden is toe te rekenen.
 10. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 11. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
 12. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.

Artikel 5. Reservering, betaling, annulering

 1. In geval van reservering mag de verhuurder een vooruitbetaling vragen. In geval de huurder de vooruitbetaling niet tijdig voldoet dan wel het gehuurde niet tijdig in ontvangst neemt, kan hij aan zijn reservering geen rechten ontlenen.
 2. Tot 48 uur voor aanvang van de reservering kan de huurder de reservering kosteloos verplaatsen, tot een jaar na geboekte datum. Helemaal annuleren? De huurder is in zulks geval 50% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Eco Boats Amsterdam verschuldigd.
 3. Binnen 48 uur voor aanvang van de reservering kan de reservering niet meer worden geannuleerd. De huurder is in zulks geval 100% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Eco Boats Amsterdam verschuldigd.
 4. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden (storm of onweer), kan alleen Eco Boats Amsterdam de reservering kosteloos verzetten naar een voor huurder nader te bepalen datum, tot een jaar na geboekte datum. Dit onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden. Eco Boats Amsterdam zal dan uiteraard contact met je opnemen.
 5. Koningsdag, Gay Pride en andere evenementen kunnen helemaal niet geannuleerd worden.
 6. Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.

Artikel 6. Evenementen, aangepaste tarieven/annuleringsvoorwaarden

 1. Eco Boats Amsterdam behoudt zich het recht voor om tijdens Koningsdag, de Gay Pride, het Prinsengrachtconcert, SAIL en andere evenementen aangepaste dagtarieven te hanteren.
 2. De annuleringsvoorwaarden gelden niet tijdens evenementen en op de hierboven genoemde dagen. Annuleren door de huurder is niet mogelijk. Alleen de verhuurder kan de overeenkomst annuleren. 

Artikel 7. Beeldmateriaal

 1. Het  is mogelijk dat Eco Boats Amsterdam foto of videomateriaal maakt tijdens de vaartocht. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u akkoord dat Eco Boats Amsterdam dit materiaal voor commerciële doeleinden mag gebruiken.

Eco Boats Amsterdam
Zandhoek 22
1013 KT Amsterdam
Telefoonnummer: + 31 (0) 621617111 
E-mail: info@ecoboatsamsterdam.com
KVK: 34241039
BTW-nummer: NL001726664B79

Waarom kiezen klanten voor Eco Boats Amsterdam

Waar kan je ons vinden?

Heb je een vraag?

Wij bieden zeer voordelige tarieven aan. Je huurt al een boot voor minimaal 2 uur en daarna betaal je een laag bedrag per uur. Zo kun je zelf bepalen hoe lang je wilt varen.
 • Keizerssloep: €60 per uur
 • Prinsensloep: €50 per uur

Je kunt op twee locaties een boot bij ons huren. Waar je de boot ophaalt, moet je ook weer de boot terugbrengen.
 • Locatie Centrum: Zandhoek 22 1013 KT Amsterdam. Bekijk hier de routebeschrijving.
 • Locatie Oost: Daniël Goedkoopstraat 11096 BD Amsterdam. Bekijk hier de routebeschrijving.

We zijn elke dag, het hele jaar door open.
 • Maandag: 10:00 - 21:00
 • Dinsdag: 10:00 - 21:00
 • Woensdag: 10:00 - 21:00
 • Donderdag: 10:00 - 21:00
 • Vrijdag: 10:00 - 21:00
 • Zaterdag: 10:00 - 22:00
 • Zondag: 10:00 - 22:00

Dit is afhankelijk van de boot.
 • Keizers sloep: maximaal 12 personen
 • Prinsen sloep: maximaal 8 personen

Je kunt ons iedere dag bellen om te reserveren maar je kunt ook online een boot reserveren. Dit kan op de dag zelf ook nog.

Je kunt ons op dat moment bellen om te vragen of dit mogelijk is in verband met andere reserveringen. Als je zonder toestemming de boot te laat terugbrengt rekenen wij €30 per kwartier te laat in rekening.

We hopen dat dat natuurlijk niet gebeurt, maar mocht het gebeuren, dan kost het €30, – per kwartier te laat ingeleverd. Denk je dat je te laat gaat komen? Bel ons in dat geval direct.

 • Tot 48 uur voor aanvang van de reservering? Dan kun je kosteloos verplaatsen. Helemaal annuleren? Dan krijg je 50% van het betaalde bedrag terug.* 
 • Binnen 48 uur voor aanvang van de reservering? Annuleren of verplaatsen is dan niet meer mogelijk. Je bent dan het volledige bedrag verschuldigd.

Bij weersomstandigheden waarbij het niet veilig is om te varen, kan alleen Eco Boats Amsterdam beslissen om te reservering te verplaatsen. De reservering wordt dan kosteloos verzet naar een voor huurder later te bepalen datum (binnen een jaar na geboekte datum). Wij nemen dan uiteraard contact met je op. *Let op: speciale dagen zoals Koningsdag en Gay Pride kunnen helemaal niet geannuleerd worden. 

Ja dat kan zeker! Je kunt tijdens verschillende evenementen een boot bij ons huren, zoals Koningsdag, Gay Pride en Amsterdam Light Festival. Neem contact met ons op voor meer informatie of houd onze website in de gaten voor actuele informatie.
Lees alle veelgestelde vragen

Of neem contact met ons op

Niet gevonden wat je zoekt? Wij staan jou graag te woord.

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 – 21:00

Za t/m zo: 10:00 – 22:00

Dit krijg je bij Eco Boats Amsterdam

Plek voor alle groepen
Kies zelf een boot die bij jou past
Kies je startlocatie
Geen vaarbewijs nodig
Robuust stuur en gashendel
Elektrisch, fluisterstil en schoon
Gratis zwemvesten voor kinderen
Ben de kapitein of laat je rondvaren
Alle boten zijn elektrisch
+31 (0) 6 216 171 11